Ofte stillede spørgsmål

Generelt om fjernvarme
Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme?

Fjernvarme er kort fortalt nemt, stabilt og trygt. Når fjernvarmen først er installeret, så skal du blot skrue op og ned for varmen, når årstiderne skifter.

Derudover er den fjernvarme, vi leverer, 100% CO2-neutral, så et skifte fra naturgas eller olie er rigtigt gavnligt for miljøet. Du kan se mere i vores fjernvarmedeklaration.

Endelig er Assens Fjernvarmes priser de billigste i Assens Kommune og blandt de billigste på hele Fyn. Vores priser ligger også et godt stykke under landsgennemsnittet.

Hvordan fungerer fjernvarmesystemet?

I fjernvarmesystemet producerer fjernvarmeselskabet varme på nogle store produktionsanlæg. Derfra pumpes varmt fjernvarmevand ud til forbrugerne via ledningsnettet i jorden.

Hos Assens Fjernvarme forsyner vi som udgangspunkt med direkte fjernvarme, hvilket betyder, at forbrugerne får det varme fjernvarmevand helt ud i husets varmesystem (rør, radiatorer og gulvvarme).

Trykket på fjernvarmevandet er typisk højere, end når man har eget fyr. Inden tilslutning af direkte fjernvarme skal det derfor sikres med en trykprøvning, at husets varmesystem er i god nok stand til direkte forsyning med fjernvarme.

En trykprøvning foretages af en VVS-installatør under kontrollerede forhold, så evt. utætheder i varmesystemet kun medfører minimalt vandspild. 

Hvad er forskellen på transmissionsledning, hovedledninger og stikledninger?

Transmissionsledningen er det store rør, der skal føre varmen fra Assens til Aarup. Den store transmissionsledning får en mindre afgrening (også transmissionsledning), som skal forsyne Sandager, Salbrovad og Barløse. Der bliver kun tilsluttet få forbrugere direkte på transmissionsledningen.

Hovedledningsnettet bliver koblet på transmissionsledningen og er det ledningsnet, der ligger i vejene i de forskellige byer. En stikledning går fra hovedledningen i vejen og ind i din husstand.

Hvad vil det sige at være andelshaver, og hvorfor skal jeg betale indskud?

Assens Fjernvarme er et andelsselskab, der ejes af forbrugerne. Det er frivilligt, om man vil være andelshaver eller med andre ord medejer.

Som andelshaver får du medbestemmelse via den årlige generalforsamling. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen og eventuelle forslag fra andelshavere og bestyrelsen kommer til afstemning.  

Som andelshaver hæfter du selvfølgelig ikke for selskabets gæld.

Det koster kun 100 kr. i indskud at blive andelshaver, og beløbet er inkluderet i tilslutningsprisen på 5.000 kr.

Nye forbrugere registreres som andelshavere, når indskuddet er betalt, og fjernvarmeforsyningen til huset er begyndt (måleren er monteret).

Må jeg fortsat godt bruge brændeovn og pejs, når jeg er tilsluttet fjernvarme?

Ja, det må du gerne.

Aftaleforhold
Hvordan indgår jeg en fjernvarmeaftale?

Fra primo december 2021 vil du via vores hjemmeside kunne anmode om at få tilsendt en fjernvarmeaftale. Herefter fremsender vi en fjernvarmeaftale via e-Boks, som du kan underskrive og returnere til os også via e-Boks.

Da vi ikke er en offentlig myndighed, er det nødvendigt, at du tilmelder dig post fra os i e-Boks, for at vi kan sende fjernvarmeaftalen til dig. Det vil du helt automatisk blive bedt om på hjemmesiden.

Hvis du er fritaget for e-Boks og ønsker en fjernvarmeaftale, skal du kontakte os på telefon 64 71 10 24.

Hvad gør jeg, hvis mit fyr går i stykker, inden I når frem til mit område med fjernvarme?

Hvis du indgår en fjernvarmeaftale inden 1. marts 2022, tager vi ansvaret for din varmeforsyning, indtil du har fået installeret fjernvarme. Hvis dit fyr går i stykker, inden du har fjernvarme, sørger vi for, at det bliver repareret eller finder en anden løsning uden omkostninger til reparation for dig.

Tryghedsordningen gælder for enfamiliehuse på max. 300 m2 og træder i kraft fra 1. marts 2022 i de områder, hvor tilslutningsgraden på 60% er nået.

Hvad sker der, hvis jeg sælger mit hus, inden fjernvarmen når frem?

Hvis du har indgået fjernvarmeaftale og sælger dit hus, inden det bliver tilsluttet fjernvarmen, så er det vigtigt, at du eller ejendomsmægleren giver os besked, så vi kan kontakte den nye ejer.

Hvis den nye ejer ikke ønsker at overtage fjernvarmeaftalen, falder aftalen bort.

Min kælder er ikke registreret som boligareal - må jeg opvarme den med fjernvarme?

Ja, det må du gerne. Fjernvarmeaftalen indgås pr. bygning. Du må således opvarme hele den bygning, som fjernvarmeaftalen vedrører.

Har du flere bygninger på din matrikel, må du kun bruge fjernvarme i de bygninger, som er med i fjernvarmeaftalen.

Tilslutningen og tilslutningspriser
Hvad dækker tilslutningsprisen?

Tilslutningsprisen dækker det udvendige arbejde ind til fjernvarmerørenes hovedhaner samt montering af fjernvarmemåleren. Både hovedhaner og måler placeres lige inden for husets sokkel. 

Hvad er tilslutningsprisen for et almindeligt enfamiliehus?

Vi tilbyder en rabatordning på tilslutninger i de nye områder, hvor et almindeligt enfamiliehus kan blive tilsluttet for 5.000 kr., forudsat at tilslutningen sker, når entreprenøren passerer husstanden.

Ved senere tilslutning, men dog før asfaltering mv., tillægges et genopgravningsgebyr på 10.000 kr. 

Sker tilslutning først efter reetablering af området (asfaltering mv.) er normalprisen gældende. Normalprisen er 24.590 kr.  

Ved et almindeligt enfamiliehus forstås et hus på max. 300 m2 og med en stikledning på max. 25 meter målt fra skel ved vejen til husets sokkel der, hvor den nuværende varmekilde er placeret.

Se illustration nederst på siden.

Kontakt os gerne på telefon eller mail, hvis du er i tvivl, om dit hus kan betegnes som et almindeligt enfamiliehus.

Hvad er tillægsprisen for enfamiliehuse større end 300 m2 eller med stikledninger længere end 25 meter?

For enfamiliehuse større end 300 m2 tillægges 33,58 kr. pr. m2 udover 300 m2 til tilslutningsprisen. For et hus på 350 m2 er tilslutningsprisen således 5.000 kr. + 1.679 kr. = 6.679 kr.

For enfamiliehuse med stikledninger længere end 25 meter tillægges 651,25 kr. pr. meter udover de 25 meter til tilslutningsprisen. For et hus med en stikledning på 40 meter er tilslutningsprisen således 5.000 kr. + 9.768,75 kr.

I tilslutningsanmodningen skal du angive, om din stikledning skal være over eller under 25 meter. Skal din stikledning være over 25 meter, kontakter vi dig med henblik på at aftale en opmåling af stikledningen. Størrelsen på dit hus henter vi i det offentlige BBR-register.

Hvad er tilslutningsprisen for andre ejendomme end enfamiliehuse?

Tilslutningsprisen for andre ejendomme end enfamiliehuse skal beregnes individuelt, da der kan være stor forskel på varmebehovet og derfor også dimensioneringen af stikledningen. Det gælder fx erhvervsejendomme, institutioner, kombinerede beboelses- og erhvervsejendomme, lejlighedsejendomme m.fl.

Selvom tilslutningsprisen skal beregnes individuelt for disse ejendomme, vil der stadig være stor rabat på tilslutningsprisen.

Kontakt os på telefon eller mail, hvis din ejendom falder i denne kategori.

Hvornår skal tilslutningprisen betales?

Så snart du indgår fjernvarmeaftalen, registrerer vi dine oplysninger i vores forbrugersystem. Umiddelbart inden vi starter gravearbejdet på din vej, vil du modtage en faktura på tilslutningen via e-Boks. Vi påbegynder aldrig etablering af en stikledning, før vi har modtaget betaling for tilslutningen.

Hvordan foregår det udvendige arbejde?

Vi nedgraver en stikledning fra hovedledningen ude i vejen frem til husets ydervæg, hvorfra vi fører stikledningen ind gennem soklen. Hovedhanerne placeres på indersiden af soklen.

Stikledningen nedgraves i en smal rende, som typisk vil gå igennem din indkørsel eller have.

Se billeder nederst på siden.

Hvem bestemmer, hvor i huset stikledningen skal føres ind?

Inden arbejdet på din grund går i gang, aftaler vi i fællesskab, hvor det er mest hensigtsmæssigt at føre stikledningen ind.

Vores udgangspunkt er, at stikledningen skal graves ned der, hvor det giver den kortest mulige stikledning og føres ind der, hvor din nuværende varmekilde er placeret.

Bliver min indkørsel og have reetableret efter gravearbejdet på min grund?

Ja, når stikledningen er gravet ind, sørger vi for at reetablere græs og fliser.

Det betyder, at foregår arbejdet i græsplænen, sår vi græsfrø, når vi er færdige og foregår arbejdet i flisebelægning, lægger vi fliserne pænt tilbage.

Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt at fjerne hække og hegn, da vi kan grave under.

Se billeder nederst på siden.

Skal jeg begynde at bruge fjernvarme med det samme, når jeg er tilsluttet?

Du behøver ikke bruge fjernvarme, selvom du er tilsluttet fjernvarmenettet.

Men du er forpligtet til at betale de faste bidrag på varmeregningen (effektbidrag, områdetillæg og abonnementsbidrag) fra og med målerens tilslutning og altid senest 3 måneder efter etablering af hovedhanerne. De faste bidrag udgør årligt 26,26 kr. pr. m² og 58,78 kr. pr. måler (2022-niveau). Heri er områdetillægget indeholdt.

Det betyder, at selvom du 3 måneder efter etablering af hovedhanerne har valgt endnu ikke at tilslutte de indvendige varmeinstallationer til fjernvarmenettet, så vil du modtage en opkrævning på varmeregningens faste bidrag.

Alternativt skal husstanden vente med tilslutning, til behovet for fjernvarme opstår og tilslutte sig til normalprisen. Tilslutning til rabatpris forudsætter, at husstanden fra start bidrager med faste bidrag, som går til fx afskrivninger på ledningsnettet.

Ændring af indvendige varmeinstallationer
Hvor meget skal der gøres inde i mit hus?

Ombygning af installationer fra fjernvarmerørenes hovedhaner (som placeres lige inden for soklen) og videre ind i huset er dit ansvar og ikke omfattet af tilslutningsprisen.

En sådan ombygning omfatter:

 • Afkobling af din nuværende varmeforsyning (fx gasfyret)
 • Evt. ombygning husets interne rørsystem (rør, radiatorer og gulvvarme). Rørsystemet skal trykprøves, inden fjernvarmen tilsluttes
 • Evt. ny varmtvandsinstallation
 • Tilkobling af fjernvarmen

Det skal vurderes individuelt af en VVS’er, hvilke ombygninger, der er nødvendige i dit hus.

Typisk kan de eksisterende rør, radiatorer og gulvvarme bibeholdes, som det er, mens det ofte er nødvendigt med en ny varmtvandsinstallation.

Dette arbejde skal udføres af en VVS’er for din regning.

Du kan enten bestille din egen VVS’er til at lave ombygningen, eller du kan vælge at benytte Assens Fjernvarmes lejeordning, hvor du i stedet for investering her og nu lejer varmtvandsveksleren af os. Så sørger vi samtidig for ombygning af dine installationer. Læs mere under Lejeordning.

Kan jeg bruge min nuværende varmtvandsbeholder eller varmtvandsveksler?

I nogle tilfælde vil din nuværende varmtvandsinstallation kunne genbruges. Ofte vil det dog være nødvendigt med en udskiftning, fx hvis varmtvandsveksleren er indbygget i gasfyret.

Kan jeg få fjernvarme, når jeg bor i et ældre hus, hvor installationerne måske ikke kan klare trykprøvningen?

Ja, det kan du godt. Hvis du eller din VVS-installatør vurderer, at dit varmesystem ikke er egnet til en trykprøvning, kan der i stedet installeres en fjernvarmeunit med indirekte forsyning. På den måde undgår du, at fjernvarmevandet skal rundt i husets rørsystem.

Ved indirekte forsyning kan du enten benytte dig at Assens Fjernvarmes lejeordning til indirekte anlæg, eller du kan rette henvendelse til din VVS-installatør og få etableret eget indirekte anlæg. Vi kender endnu ikke prisen på lejeordning til indirekte anlæg, da unit og VVS-arbejde endnu ikke har været i udbud.

Lejeordning - direkte anlæg
Hvad får jeg, hvis jeg vælger Assens Fjernvarmes lejeordning?

Med lejeordningen sørger vi for at bygge installationer inde i dit hus om til fjernvarme – uden investering fra din side:

 • Vi fjerner din nuværende varmekilde og varmtvandsinstallation
 • Vi trykprøver dit interne rørsystem
 • Vi kobler dit interne varmesystem på fjernvarmen
 • Vi monterer en højeffektiv varmtvandsveksler

Arbejdet udføres selvfølgelig af en autoriseret VVS’er.

Vi ejer varmtvandsveksleren, og du lejer den af os. Det betyder, at vi står for vedligeholdelsen og udskiftning, når den engang er udtjent.  

Når ombygningen er overstået, er det interne rørsystem dit eget ansvar. Vedligeholdelse af det interne rørsystem er ikke omfattet af lejeordningen. Vi ejer blot måleren og varmtvandsveksleren, ikke rørene omkring.

For os er det uden betydning, om du ønsker at benytte vores lejeordning, eller du hellere selv vil investere i den interne ombygning. Men vi har en stor interesse i, at den varmtvandsveksler, der monteres i dit hus, er af høj kvalitet.

En god varmtvandsveksler giver nemlig en højere effektivitet i varmeproduktionen, hvilket kommer alle vores forbrugere til gode via varmeprisen. Samtidig sikrer det dig den bedste tappevandstemperatur.

Hvad koster lejeordningen?

Der er ingen investering forbundet med lejeordningen. Betalingen sker løbende via varmeregningen.

Vi forventer at kunne tilbyde lejeordningen til ca. 2.200 kr. årligt, svarende til 185 kr. om måneden.

Efter 15 år anses ombygningen som afskrevet, og du overgår derfor til en ny lejeordning, som kun omfatter leje af veksler.

Vi vil i god tid, inden gravearbejdet i byerne påbegyndes, være klar med alle lejeordningens detaljer, herunder den endelige pris på ordningen.

Kan alle benytte lejeordningen?

For at lejeordningen kan anvendes, skal der være tale om en såkaldt standardinstallation. Det betyder, at der bliver nogle specifikke krav til bl.a.:

 • Placering af husets nuværende varmekilde og varmtvandsinstallation samt den nye varmtvandsveksler i forhold til hovedhanerne og husets brugsvandsføring
 • Muligheder for rørføring omkring varmtvandsveksleren
 • Trykprøvning

Hvis du ønsker lejeordningen, kommer vi ud og laver en individuel vurdering i dit hus.

Vores erfaring er, at langt de fleste huse kan ombygges med en såkaldt standardinstallation, men der vil også være tilfælde, hvor det er nødvendigt at købe ekstraarbejde direkte hos VVS’eren og også tilfælde, hvor lejeordningen slet ikke er muligt. 

Vi vil i god tid, inden gravearbejdet i byerne påbegyndes, være klar med alle lejeordningens detaljer, herunder definitionen af en standardinstallation.

Bor du i et ældre hus, hvor installationen måske ikke kan klare en trykprøvning, kan du læse mere om dine muligheder for lejeordningen ovenfor under Ændring af indvendige varmeinstallationer.

Hvilken VVS'er står for ombygningen, hvis jeg vælger lejeordningen?

Vi forventer at indgå samarbejde med flere forskellige lokale VVS’ere omkring ordningen. Du vil frit kunne vælge mellem disse VVS’ere, hvis du vælger lejeordningen.

Afkobling fra gasnettet
Hvad koster det at blive afkoblet gasnettet?

Du skal betale et gebyr til gasselskabet Evida på 8.125 kr. i forbindelse med afkobling af gasnettet. Der er mulighed for at søge gebyret dækket af afkoblingsordningen. Der uddeles midler fra denne pulje i perioden 2021-2026.

Hvordan foregår afkoblingen?

Du kan læse mere om selve afkoblingen på Evidas hjemmeside: Frakobling fra gasnettet (evida.dk).

Vi anbefaler, at du først opsiger din gasforsyning, når dit hus er tilsluttet fjernvarmenettet.

Offentlige tilskudsordninger
Kan jeg få tilskud til at skifte til fjernvarme?

Ved konvertering til fjernvarme udbetales tilskuddet til fjernvarmeselskabet, ikke den enkelte forbruger.  

Assens Fjernvarme har fået tilsagn om et tilskud på 24,5 mio. kr. fra Fjernvarmepuljen (statsligt tilskud) til udvidelsesprojektet. Hele tilskuddet går til betaling af investeringen i transmissionsledningen.  

Derved reduceres det områdetillæg, som skal betales i det nye område og på den måde, får alle nye forbrugere del i tilskuddet.  

Der findes dog forskellige offentlige tilskudsordninger, som den enkelte forbruger i nogle tilfælde vil kunne søge om. Læs mere herunder.  

Afkoblingsordning

I forbindelse med afkobling af dit nuværende gasfyr fra gassystemet er det muligt at ansøge om at få dækket gebyret på 8.125 kr. igennem afkoblingsordningen. Ordningen er en midlertidig ordning, gældende for private husholdninger og udlejere, med et årligt forbrug på mellem 100 m3 og 6.000 m3 gas. Yderligere information samt vejledning til ordningen findes på Evidas egen hjemmeside.

Bygningspuljen

Et andet fradrag er bygningspuljen. Bygningspuljen er relevant for dig, hvis du ikke i forvejen har et vandbåren rumvarmeanlæg. Det kan være, hvis du i dag opvarmer dit hus med elpaneler og elradiatorer.  er det muligt at søge tilskuddet “Optimering af husets drift”, som er gældende for huse med energimærke E, F og G. Størrelsen på dit tilskud kan du selv beregne her.

Håndværkerfradrag

Bemærk! Det er i finanslov 2022 besluttet at afskaffe håndværkerfradraget fra 1. april 2022. Nedenstående er derfor kun gældende, hvis håndværkerfradraget på et senere tidspunkt genindføres.

Hvis du vælger at bruge din egen VVS’er til ombygningen af husets indvendige varmeinstallationer, vil du kunne få håndværkerfradrag for en del af omkostningen. Det gælder arbejdslønnen i forbindelse med: 

 • Installation fjernvarmeanlæg (varmtvandsveksler, varmtvandsbeholder eller fjernvarmeunit)
 • Nedtagning af eksisterende varmeinstallation
 • Installation eller udskiftning af eventuelle varmestyringsanlæg (termostatventiler, vejrkompensering og urstyring)
 • Installation eller udskiftning af interne vandbårne anlæg som radiatorer inkl. rør

Fradraget dækker ikke installation af gulvvarme inkl. rørføring hertil. 

Du kan ikke få håndværkerfradrag, hvis du vælger vores lejeordningen. 

Du kan heller ikke få håndværkerfradrag til selve tilslutningen (det udvendige arbejde).

Erhvervstilskud

For virksomheder findes der tilskud til forskellige former for energispareprojekter, herunder også omlægning af opvarmning til fjernvarme. Tilskuddet dækker op til 50% af omkostningerne til et sådant projekt og afhænger blandt andet af, hvor stor en energibesparelse, projektet medfører. Tilskuddet er især målrettet virksomheder, der i dag varmer op med olie, gas eller el. Yderligere information kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. 

Kan jeg få skrotningspræmie for mit gamle oliefyr?

Nej, den ordning findes ikke længere.

Varmeregningen
Hvad koster det om året at være fjernvarmeforbruger?

Du kan bruge vores prisberegner til at beregne din fjernvarmepris. Du kan også altid finde de gældende fjernvarmepriser på hjemmesiden.

Som fjernvarmekunde er din varmeregning delt op i en variabel del og en fast del.

Den variable del (forbrugsbidrag) betaler du ud fra, hvor stort dit forbrug er. Den afregnes i MWh (megawatt-timer).

Det faste del (effektbidrag) betaler du ud fra størrelsen på dit hus. Vi anvender det antal m2 boligareal (eller erhvervsareal), som står registeret i BBR-registreret.

Derudover betaler alle et fast abonnementsbidrag pr. måler.

Forbrugere, i det nye område, skal herudover betale et områdetillæg på 7 kr. pr. m2.

Hvad dækker områdetillægget?

Alle forbrugere, i det nye område, skal betale områdetillæg på 7 kr. pr. m2.

Områdetillægget dækker den del af investeringen i transmissionsledningen, som ikke dækkes af tilskuddet fra Fjernvarmepuljen (statsligt tilskud).

Områdetillægget betales pr. m2 på samme vis som effektbidraget.

Områdetillægget skal som udgangspunkt betales i 30 år svarende til den regnskabsmæssige afskrivningsperiode på transmissionsledningen. Efter 30 år forventer vi således, at transmissionsledningen vil være fuldt betalt og områdetillægget vil falde bort. 

Kan områdetillægget ændre sig?

Med et områdetillæg på 7 kr. pr. m2 har vi forudsat en høj tilslutningsgrad, som inkluderer både erhvervsejendomme og husstande, som opvarmes på anden vis end naturgas og olie.

Den forudsætning er baseret på erfaringer fra andre fjernvarmeområder, hvor der over tid bliver en høj tilslutningsgrad i både boliger og erhvervsejendomme, når fjernvarmen først er i området.

Bliver tilslutningsgraden lavere end forudsat, fastholdes prisen på de 7 kr. pr. m2, men det bliver i så fald nødvendigt at forlænge perioden med områdetillæg til mere end 30 år, for at få betalt transmissionsledningen fuldt ud.

Viser det sig derimod, at tilslutningsgraden bliver højere end forudsat, sænker vi prisen, da der så er flere til at betale til transmissionsledningen. Perioden på de 30 år fastholdes i så fald.

Områdetillægget pristalsreguleres ikke.

Hvilket fjernvarmeforbrug skal jeg forvente?

Fjernvarmeforbrug er helt individuelt, da boliger og varmebehov er vidt forskellige.

I vores prisberegner kan du omregne dit nuværende varmeforbrug til fjernvarmeforbrug i MWh. Det er den bedste måde at beregne dit forventede fjernvarmeforbrug på.

Kontakt os gerne på telefonen, hvis du har brug for hjælp til prisberegneren.

Til en hurtig beregning kan man også vælge at bruge det såkaldte standardhus som tommelfingerregel. Et standardhus er et officielt myndighedsbegreb i varmesektoren, og defineres som et hus på 130 m2 med 1980-isolering og et forbrug på 18,1 MWh. Det svarer til et forbrug på 0,14 MWh pr. m2.

En anden tommelfingerregel, som vi bruger, er det gennemsnitlige forbrug hos vores nuværende forbrugere, som er på 0,11 MWh pr. m2.

Hvis dit hus er 150 m2, kan du således ud fra disse overslag forvente et årligt forbrug på mellem 16,5 MWh og 21 MWh afhængig af isolering og varmebehov.

Hvorfor er fjernvarmeregningen opdelt i en variabel del og en fast del?

Fjernvarmeselskaber er hvile-i-sig-selv selskaber. Det betyder, at vi kun opkræver indtægter svarende til de omkostninger, vi har. Vi må ikke budgettere med driftsoverskud.

Den variable del af din varmeregning, afhænger af dit forbrug og går til at betale vores variable omkostninger. Det vil sige brændsel og andre direkte produktionsafhængige omkostninger, som varierer i takt med, hvor stort varmeforbruget er hos forbrugerne.

Den faste del af din varmeregning afhænger af størrelsen på din bolig og går til at betale vores faste omkostninger. Det er fx afskrivninger på produktionsanlæg og ledningsnet, vedligeholdelse og lønninger til personale. De omkostninger har vi uanset, hvor stort varmeforbruget er hos forbrugerne.

Det faste bidrag er større i store huse end i små huse, da store huse trækker mere på vores produktions- og distributionskapacitet end mindre huse – svarende til at investeringen i alternativ varmekilde også er større i store huse end i små huse, fordi kapaciteten skal være større for at slå til på kolde vinterdage.

Vores omkostninger bliver naturligvis aldrig helt som budgetteret. Derfor vil der altid være en (mindre) overdækning eller underdækning, når året er gået, simpelthen fordi vi har opkrævet flere eller færre indtægter end de omkostninger, vi har realiseret. Sådanne over- og underdækninger indregnes i varmeprisen året efter og kommer derved retur til forbrugerne.