Generelt om fjernvarme

Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme?

Med fjernvarme er komforten i top - det er nemt, stabilt og trygt. Når fjernvarmen først er installeret, så skal du blot skrue op og ned for varmen, når årstiderne skifter.

Derudover er den fjernvarme, vi leverer, 100% CO2-neutral, så et skifte fra naturgas eller olie er rigtigt gavnligt for miljøet. Du kan se mere i vores fjernvarmedeklaration.

Endelig er prisen god. Tilslutningsprisen er lav, og der kommer ingen store geninvesteringer. Den årlige varmepris er også typisk lavere end alternativerne. I vores prisberegner kan du beregne din besparelse ved at vælge fjernvarme.

Hvordan fungerer fjernvarmesystemet?

I fjernvarmesystemet producerer fjernvarmeselskabet varme på nogle store produktionsanlæg. Derfra pumpes varmt fjernvarmevand ud til forbrugerne via ledningsnettet i jorden.

Hos Assens Fjernvarme forsyner vi som udgangspunkt med direkte fjernvarme, hvilket betyder, at forbrugerne får det varme fjernvarmevand helt ud i husets varmesystem (rør, radiatorer og gulvvarme).

Trykket på fjernvarmevandet er typisk højere, end når man har eget fyr. Inden tilslutning af direkte fjernvarme skal det derfor sikres med en trykprøvning, at husets varmesystem er i god nok stand til direkte forsyning med fjernvarme.

En trykprøvning foretages af en VVS-installatør under kontrollerede forhold, så evt. utætheder i varmesystemet kun medfører minimalt vandspild. 

Hvad er forskellen på transmissionsledning, hovedledninger og stikledninger?

Transmissionsledningen er det store rør, der skal føre varmen fra Assens til Aarup. Den store transmissionsledning får en mindre afgrening (også transmissionsledning), som skal forsyne Sandager, Salbrovad og Barløse. Der bliver kun tilsluttet få forbrugere direkte på transmissionsledningen.

Hovedledningsnettet bliver koblet på transmissionsledningen og er det ledningsnet, der ligger i vejene i de forskellige byer. En stikledning går fra hovedledningen i vejen og ind i din husstand.

Hvad vil det sige at være andelshaver, og hvorfor skal jeg betale indskud?

Assens Fjernvarme er et andelsselskab, der ejes af forbrugerne. Det er frivilligt, om man vil være andelshaver eller med andre ord medejer.

Som andelshaver får du medbestemmelse via den årlige generalforsamling. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen og eventuelle forslag fra andelshavere og bestyrelsen kommer til afstemning.  

Som andelshaver hæfter du selvfølgelig ikke for selskabets gæld.

Det koster kun 100 kr. i indskud at blive andelshaver, og beløbet er inkluderet i tilslutningsprisen på 5.000 kr.

Nye forbrugere registreres som andelshavere, når indskuddet er betalt, og fjernvarmeforsyningen til huset er begyndt (måleren er monteret).

Må jeg fortsat godt bruge brændeovn og pejs, når jeg er tilsluttet fjernvarme?

Ja, det må du gerne.

Justering af områdetillæg

Hvor meget ekstra skal jeg betale?

Områdetillægget er steget fra 7 kr. pr. BBR-m² årligt til 29 kr. pr. BBR-m² årligt. Du skal således årligt betale 22 kr. mere pr. BBR-m² i din bolig.

Er dit hus fx 130 m² udgør områdetillægget 3.770 kr. årligt eller 315 kr. om måneden.

Du kan bruge vores prisberegner til at beregne din fjernvarmepris eller se vores priseksempler.

Hvorfor bliver områdetillægget justeret?

Områdetillægget skal dække investeringen i transmissionsledningen, herunder rentebetalinger på denne.

Vi har haft rørleverance og anlægsentreprisen i EU-udbud og har desværre måtte konstatere, at de priser vi har fået ind langt overstiger det budget, vi lagde i efteråret 2021. Det oprindelige budget var baseret på erfaringspriser fra lignende projekter på daværende tidspunkt.

Den nuværende verdenssituation har medført voldsomt øgede omkostninger til både anlægsarbejde, materialer og diesel. Samtidig er renteniveauet steget.

Områdetillægget skal betales i 30 år svarende til afskrivnings- og låneperioden på transmissionsledningen.

Assens Fjernvarme har fået tilsagn om et tilskud på 24,5 mio. kr. fra Fjernvarmepuljen (statsligt tilskud) til udvidelsesprojektet. Hele tilskuddet går til betaling af investering i transmissionsledningen men dækker efter prisstigningerne en mindre andel af den samlede investering.  

Investeringen i hoved- og stikledningsnettet i byerne er også steget markant. Denne investering indgår i fællesskabets økonomi, dvs. i den almindelige varmepris (grundprisen før områdetillæg).

På grund af den store tilslutning til projektet opnår fællesskabet – dvs. både eksisterende og kommende forbrugere – stadig en stordriftsfordel ved udvidelsesprojektet trods prisstigningerne, da fællesskabet udvides, og man derved bliver flere om at dele de faste omkostninger.

Hvorfor stiger områdetillægget og ikke tilslutningsprisen?

Vi har valgt at prisstigningerne på transmissionsledningen skal dækkes gennem områdetillægget, fordi vi på den måde kan fordele de øgede omkostninger udover 30 år i stedet for at pålægge alle nye forbrugere en stor kontant betaling nu.

Det betyder også, at du kun betaler til transmissionsledningen i den periode, du rent faktisk bruger den. Sælger du dit hus, får de næste ejere også gavn af transmissionsledningen. Derfor synes vi, det er mest rimeligt, at de også betaler en andel af investeringen via deres varmeregning.

Hvordan sikrer Assens Fjernvarme, at områdetillægget ikke stiger igen?

Vi forhandler med vores leverandører, budgetterer med plads til uforudsete prisstigninger og bestiller materialer så hurtigt som muligt, så prisen er fast. Det er umuligt for os at garantere med 100% sikkerhed, at prisen ikke stiger igen, men vi har taget alle de forholdsregler, vi kan for at forhindre det.

Falder områdetillægget, hvis flere melder sig til eller priserne på materiale og arbejdsløn falder igen?

Faldende priser og flere tilmeldinger vil have betydning for områdetillægget.

Vi fastholder områdetillægget på 29 kr. i hele projektperioden (indtil 2026). Når projektet er afsluttet, gør vi regnestykket op og beregner ud fra den faktiske investering og de faktisk tilsluttede m² det endelige områdetillæg for resten af perioden.

Derefter vil områdetillægget hvert år blive justeret (nedad), hvis flere er blevet tilsluttet i årets løb, da man derved er blevet flere til at dele investeringen i transmissionsledningen.  

Kan jeg annullere min fjernvarmeaftale?

Ja, du har mulighed for at annullere din fjernvarmeaftale. Vi giver mulighed for at annullere fjernvarmeaftalen, da justeringen af områdetillægget kan være en væsentlig ændring for nogle tilmeldte.

Ønsker du at annullere din fjernvarmeaftale, så skal du give os besked. Så sender vi derefter et dokument til din e-Boks, som du skal underskrive. Når vi modtager dokumentet med din underskrift, er fjernvarmeaftalen annulleret.

Vi gør opmærksom på, at du ved annullering af fjernvarmeaftalen mister retten til tryghedsordning og den reducerede tilslutningspris. En evt. senere tilslutning vil ske til de til den tid gældende takster jf. vores takstblad.

Hvad er konsekvensen, hvis mange melder fra?

Det oprindelig krav om 60% tilslutning i de forskellige områder er fortsat gældende. Ved meget stort frafald i et område, kan det derfor i yderste konsekvens få den betydning, at området må tages ud af udvidelsesprojektet.

Et meget stort frafald kan også få den betydning, at områdetillægget må opjusteres igen.

Det er vores forventning, at frafaldet vil være begrænset, da alternativerne til fjernvarme er blevet væsentligt dyrere som følge af ændringerne i verdenssituationen. Derfor forventer vi heller ikke, at ovennævnte scenarier bliver til virkelighed.

Bliver områdetillægget pristalsreguleret?

Områdetillægget pristalsreguleres ikke. Ved almindelig inflation vil områdetillægget derfor reelt falde med årene sammenlignet med andre serviceydelser og varer.

Kan jeg vælge at betale områdetillægget kontant i stedet for over 30 år?

Ja, som et alternativ til at betale områdetillæg i 30 år, får alle mulighed for at betale deres andel af investeringen i transmissionsledningen kontant, når projektet er afsluttet. Derved sparer du renten på det lån, vi efterfølgende optager til finansiering af transmissionsledningen. Af områdetillægget udgør rentedelen ca. en tredjedel. 

Når projektet er afsluttet i 2026, kender vi den faktiske investering og det faktiske antal tilsluttede BBR-m². På det tidspunkt opgør vi det endelige områdetillæg. Det vil ske pr. årsskiftet, hvor vores budgetår også skifter. Efterfølgende justerer vi områdetillægget årligt, hvis flere BBR-m² bliver tilsluttet og/eller hvis renten ændrer sig.

På samme tidspunkt – når vi opgør det endelige områdetillæg i 2026 - åbner vi muligheden for at betale områdetillægget (uden rentedelen) kontant. Muligheden vil være tidsbegrænset, og betalingen vil være til endelig indfrielse. Det betyder, at du ikke kan få penge tilbage, hvis områdetillægget på et senere tidspunkt falder i forbindelse med den årlige justering.

I løbet af projektperioden skal alle betale områdetillægget på 29 kr. pr. BBR-m², da vi først i 2026 kender den faktiske investering og det faktiske antal tilsluttede BBR-m².

Kommer udvidelsen til at koste eksisterende forbrugere noget?

Nej, udvidelsen kommer ikke til at koste de eksisterende forbrugere noget. Økonomien i udvidelsesprojektet skal nemlig kunne bære sig selv og må ikke påvirke vores eksisterende forbrugere negativt.

Tværtimod opnår fællesskabet – dvs. både eksisterende og kommende forbrugere – en stordriftsfordel ved udvidelsesprojektet, da fællesskabet udvides, og man derved bliver flere om at dele de faste omkostninger.

Hvordan påvirker udsving i energimarkederne min varmepris, hvis jeg har fjernvarme?

Områdetillægget påvirkes ikke af fremtidige udsving i energimarkederne, hverken opadgående eller nedadgående.

Hos Assens Fjernvarme har vi samtidig et produktions-setup, hvor vi kan vælge imellem forskellige produktionsformer. Dermed har vi sikret, at vi uanset udsvingene i energimarkederne kan holde den almindelige varmepris (grundprisen før områdetillæg) både lav og stabil.

Vi producerer både el og varme og planlægger hver dag vores produktion ud fra de aktuelle elpriser. Når elpriserne er lave anvender vi selv strømmen i vores produktion, og når elpriserne er høje, sælger vi i stedet strømmen til elnettet. Indtægten fra elproduktionen medvirker til at holde varmeprisen lav.  

Nogle vil måske overveje en varmepumpe som alternativ til fjernvarme, og individuelle varmepumper kan sagtens være en god løsning. Det anbefaler både vi og eksperterne også i områder, som ikke lægges ud til fjernvarme.

Assens Fjernvarme har for nylig investeret i en stor kollektiv varmepumpe, som alle vores forbrugere har gavn af. Som fjernvarmeforbruger hos os er det derfor fællesskabet, der ejer varmepumpen. Varmepumpen kan forsynes med grøn strøm fra vores eget store solcelleanlæg og vores egen vindmølle.

Aftaleforhold

Hvordan indgår jeg en fjernvarmeaftale?

Fra primo december 2021 vil du via vores hjemmeside kunne anmode om at få tilsendt en fjernvarmeaftale. Herefter fremsender vi en fjernvarmeaftale via e-Boks, som du kan underskrive og returnere til os også via e-Boks.

Da vi ikke er en offentlig myndighed, er det nødvendigt, at du tilmelder dig post fra os i e-Boks, for at vi kan sende fjernvarmeaftalen til dig. Det vil du helt automatisk blive bedt om på hjemmesiden.

Hvis du er fritaget for e-Boks og ønsker en fjernvarmeaftale, skal du kontakte os på telefon 64 71 10 24.

Hvad gør jeg, hvis mit fyr går i stykker, inden I når frem til mit område med fjernvarme?

Hvis du har indgået en fjernvarmeaftale før 1. marts 2022, tager vi ansvaret for din varmeforsyning, indtil du har fået installeret fjernvarme. Hvis dit fyr går i stykker, inden du har fjernvarme, sørger vi for, at det bliver repareret eller finder en anden løsning uden omkostninger til reparation for dig.

Tryghedsordningen gælder for enfamiliehuse på max. 300 m².

Hvad sker der, hvis jeg sælger mit hus, inden fjernvarmen når frem?

Hvis du har indgået fjernvarmeaftale og sælger dit hus, inden det bliver tilsluttet fjernvarmen, så er det vigtigt, at du eller ejendomsmægleren giver os besked, så vi kan kontakte den nye ejer.

Hvis den nye ejer ikke ønsker at overtage fjernvarmeaftalen, falder aftalen bort.

Min kælder er ikke registreret som boligareal - må jeg opvarme den med fjernvarme?

Ja, det må du gerne. Fjernvarmeaftalen indgås pr. bygning. Du må således opvarme hele den bygning, som fjernvarmeaftalen vedrører.

Har du flere bygninger på din matrikel, må du kun bruge fjernvarme i de bygninger, som er med i fjernvarmeaftalen.

Tilslutningen og tilslutningspriser

Hvad dækker tilslutningsprisen?

Tilslutningsprisen dækker det udvendige arbejde ind til fjernvarmerørenes hovedhaner samt montering af fjernvarmemåleren. Både hovedhaner og måler placeres lige inden for husets sokkel. 

Hvad er tilslutningsprisen for et almindeligt enfamiliehus?

Vi tilbyder en rabatordning på tilslutninger i de nye områder, hvor et almindeligt enfamiliehus kan blive tilsluttet for 5.000 kr., forudsat at tilslutningen sker, når entreprenøren passerer husstanden.

Ved senere tilslutning, men dog før asfaltering mv., tillægges et genopgravningsgebyr på 10.000 kr. 

Sker tilslutning først efter reetablering af området (asfaltering mv.) er normalprisen gældende. Normalprisen er 24.590 kr.  

Ved et almindeligt enfamiliehus forstås et hus på max. 300 m² og med en stikledning på max. 25 meter målt fra skel ved vejen til husets sokkel der, hvor den nuværende varmekilde er placeret.

Se illustration nederst på siden.

Kontakt os gerne på telefon eller mail, hvis du er i tvivl, om dit hus kan betegnes som et almindeligt enfamiliehus.

Hvad er tillægsprisen for enfamiliehuse større end 300 m² eller med stikledninger længere end 25 meter?

For enfamiliehuse større end 300 m² tillægges 33,58 kr. pr. m² udover 300 m² til tilslutningsprisen. For et hus på 350 m² er tilslutningsprisen således 5.000 kr. + 1.679 kr. = 6.679 kr.

For enfamiliehuse med stikledninger længere end 25 meter tillægges 651,25 kr. pr. meter udover de 25 meter til tilslutningsprisen. For et hus med en stikledning på 40 meter er tilslutningsprisen således 5.000 kr. + 9.768,75 kr.

I tilslutningsanmodningen skal du angive, om din stikledning skal være over eller under 25 meter. Skal din stikledning være over 25 meter, kontakter vi dig med henblik på at aftale en opmåling af stikledningen. Størrelsen på dit hus henter vi i det offentlige BBR-register.

Hvad er tilslutningsprisen for andre ejendomme end enfamiliehuse?

Tilslutningsprisen for andre ejendomme end enfamiliehuse skal beregnes individuelt, da der kan være stor forskel på varmebehovet og derfor også dimensioneringen af stikledningen. Det gælder fx erhvervsejendomme, institutioner, kombinerede beboelses- og erhvervsejendomme, lejlighedsejendomme m.fl.

Selvom tilslutningsprisen skal beregnes individuelt for disse ejendomme, vil der stadig være stor rabat på tilslutningsprisen.

Kontakt os på telefon eller mail, hvis din ejendom falder i denne kategori.

Hvornår skal tilslutningprisen betales?

Så snart du indgår fjernvarmeaftalen, registrerer vi dine oplysninger i vores forbrugersystem. Umiddelbart inden vi starter gravearbejdet på din vej, vil du modtage en faktura på tilslutningen via e-Boks. Vi påbegynder aldrig etablering af en stikledning, før vi har modtaget betaling for tilslutningen.

Hvordan foregår det udvendige arbejde?

Vi nedgraver en stikledning fra hovedledningen ude i vejen frem til husets ydervæg, hvorfra vi fører stikledningen ind gennem soklen. Hovedhanerne placeres på indersiden af soklen.

Stikledningen nedgraves i en smal rende, som typisk vil gå igennem din indkørsel eller have.

Se billeder nederst på siden.

Hvem bestemmer, hvor i huset stikledningen skal føres ind?

Inden arbejdet på din grund går i gang, aftaler vi i fællesskab, hvor det er mest hensigtsmæssigt at føre stikledningen ind.

Vores udgangspunkt er, at stikledningen skal graves ned der, hvor det giver den kortest mulige stikledning og føres ind der, hvor din nuværende varmekilde er placeret.

Bliver min indkørsel og have reetableret efter gravearbejdet på min grund?

Ja, når stikledningen er gravet ind, sørger vi for at reetablere græs og fliser.

Det betyder, at foregår arbejdet i græsplænen, sår vi græsfrø, når vi er færdige og foregår arbejdet i flisebelægning, lægger vi fliserne pænt tilbage.

Se billeder nederst på siden.

Skal jeg begynde at bruge fjernvarme med det samme, når jeg er tilsluttet?

Du behøver ikke bruge fjernvarme, selvom du er tilsluttet fjernvarmenettet.

Men du er forpligtet til at betale de faste bidrag på varmeregningen (effektbidrag, områdetillæg og abonnementsbidrag) fra og med målerens tilslutning og altid senest 3 måneder efter etablering af hovedhanerne. De faste bidrag udgør årligt 53,95 kr. pr. m² og 625 kr. pr. måler (2024-niveau). Heri er områdetillægget indeholdt.

Det betyder, at selvom du 3 måneder efter etablering af hovedhanerne har valgt endnu ikke at tilslutte de indvendige varmeinstallationer til fjernvarmenettet, så vil du modtage en opkrævning på varmeregningens faste bidrag.

Alternativt skal husstanden vente med tilslutning, til behovet for fjernvarme opstår og tilslutte sig til normalprisen. Tilslutning til rabatpris forudsætter, at husstanden fra start bidrager med faste bidrag, som går til fx afskrivninger på ledningsnettet.

Ændring af indvendige varmeinstallationer

Hvor meget skal der gøres inde i mit hus?

Ombygning af installationer fra fjernvarmerørenes hovedhaner (som placeres lige inden for soklen) og videre ind i huset er dit ansvar og ikke omfattet af tilslutningsprisen.

En sådan ombygning omfatter:

  • Afkobling af din nuværende varmeforsyning (fx gasfyret)
  • Evt. ombygning husets interne rørsystem (rør, radiatorer og gulvvarme). Rørsystemet skal trykprøves, inden fjernvarmen tilsluttes
  • Evt. ny varmtvandsinstallation
  • Tilkobling af fjernvarmen

Det skal vurderes individuelt af en VVS-installatør, hvilke ombygninger, der er nødvendige i dit hus.

Typisk kan de eksisterende rør, radiatorer og gulvvarme bibeholdes, som det er, mens det ofte er nødvendigt med en ny varmtvandsinstallation.

Dette arbejde skal udføres af en VVS-installatør for din regning.

Du kan enten bestille din egen VVS-installatør til at lave ombygningen, eller du kan vælge at benytte Assens Fjernvarmes lejeordning, hvor du i stedet for investering her og nu lejer varmtvandsveksleren af os. Så sørger vi samtidig for ombygning af dine installationer. Læs mere under Lejeordning.

Kan jeg bruge min nuværende varmtvandsbeholder eller varmtvandsveksler?

I nogle tilfælde vil din nuværende varmtvandsinstallation kunne genbruges. Ofte vil det dog være nødvendigt med en udskiftning, fx hvis varmtvandsveksleren er indbygget i gasfyret.

Kan jeg få fjernvarme, når jeg bor i et ældre hus, hvor installationerne måske ikke kan klare trykprøvningen?

Ja, det kan du godt. Hvis du eller din VVS-installatør vurderer, at dit varmesystem ikke er egnet til en trykprøvning, kan der i stedet installeres en fjernvarmeunit med indirekte forsyning. På den måde undgår du, at fjernvarmevandet skal rundt i husets rørsystem.

Læs mere under Lejeordning.

Afkobling fra gasnettet

Hvad koster det at blive afkoblet gasnettet?

Du skal betale et gebyr til gasselskabet Evida på 8.125 kr. i forbindelse med afkobling af gasnettet. Der er mulighed for at søge gebyret dækket af afkoblingsordningen. Der uddeles midler fra denne pulje i perioden 2021-2026.

Hvordan foregår afkoblingen?

Du kan læse mere om selve afkoblingen på Evidas hjemmeside: Frakobling fra gasnettet (evida.dk).

Vi anbefaler, at du først opsiger din gasforsyning og dermed ansøger afkoblingspuljen, når dit hus er tilsluttet fjernvarmenettet, da uforudsete hændelser kan forsinke fjernvarmetilslutningen.

Ønsker du at ansøge, før den præcise tilslutningsdato kendes, henviser vi til rådgivning fra Evida.

Offentlige tilskudsordninger

Kan jeg få tilskud til at skifte til fjernvarme?

Ved konvertering til fjernvarme udbetales tilskuddet til fjernvarmeselskabet, ikke den enkelte forbruger.  

Assens Fjernvarme har fået tilsagn om et tilskud på 24,5 mio. kr. fra Fjernvarmepuljen (statsligt tilskud) til udvidelsesprojektet. Hele tilskuddet går til betaling af investeringen i transmissionsledningen.  

Derved reduceres det områdetillæg, som skal betales i det nye område og på den måde, får alle nye forbrugere del i tilskuddet.  

Der findes dog forskellige offentlige tilskudsordninger, som den enkelte forbruger i nogle tilfælde vil kunne søge om. Læs mere herunder.  

Afkoblingsordning

I forbindelse med afkobling af dit nuværende gasfyr fra gassystemet er det muligt at ansøge om at få dækket gebyret på 8.125 kr. igennem afkoblingsordningen. Ordningen er en midlertidig ordning, gældende for private husholdninger og udlejere, med et årligt forbrug på mellem 100 m³ og 6.000 m³ gas. Yderligere information samt vejledning til ordningen findes på Evidas egen hjemmeside.

Bygningspuljen

Et andet fradrag er bygningspuljen. Bygningspuljen er relevant for dig, hvis du ikke i forvejen har et vandbåren rumvarmeanlæg. Det kan være, hvis du i dag opvarmer dit hus med elpaneler og elradiatorer. Så er det muligt at søge tilskuddet “Optimering af husets drift”, som er gældende for huse med energimærke E, F og G. Læs mere her.

Erhvervstilskud

For virksomheder findes der tilskud til forskellige former for energispareprojekter, herunder også omlægning af opvarmning til fjernvarme. Tilskuddet dækker op til 50% af omkostningerne til et sådant projekt og afhænger blandt andet af, hvor stor en energibesparelse, projektet medfører. Tilskuddet er især målrettet virksomheder, der i dag varmer op med olie, gas eller el. Yderligere information kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. 

Kan jeg få skrotningspræmie for mit gamle oliefyr?

Nej, den ordning findes ikke længere.

Varmeregningen

Hvad koster det om året at være fjernvarmeforbruger?

Du kan bruge vores prisberegner til at beregne din fjernvarmepris. Du kan også altid finde de gældende fjernvarmepriser på hjemmesiden.

Som fjernvarmekunde er din varmeregning delt op i en variabel del og en fast del.

Den variable del (forbrugsbidrag) betaler du ud fra, hvor stort dit forbrug er. Den afregnes i MWh (megawatt-timer).

Det faste del (effektbidrag) betaler du ud fra størrelsen på dit hus. Vi anvender det antal m² boligareal (eller erhvervsareal), som står registeret i BBR-registreret.

Derudover betaler alle et fast abonnementsbidrag pr. måler.

Forbrugere, i det nye område, skal herudover betale et områdetillæg på 29 kr. pr. m².

Hvad dækker områdetillægget?

Alle forbrugere, i det nye område, skal betale områdetillæg på 29 kr. pr. m².

Områdetillægget dækker den del af investeringen i transmissionsledningen, som ikke dækkes af tilskuddet fra Fjernvarmepuljen (statsligt tilskud).

Områdetillægget betales pr. m² på samme vis som effektbidraget.

Områdetillægget skal som udgangspunkt betales i 30 år svarende til den regnskabsmæssige afskrivningsperiode på transmissionsledningen. Efter 30 år forventer vi således, at transmissionsledningen vil være fuldt betalt og områdetillægget vil falde bort. 

Kan områdetillægget ændre sig?

Læs mere herom under afsnittet Justering af områdetillæg.

Hvilket fjernvarmeforbrug skal jeg forvente?

Fjernvarmeforbrug er helt individuelt, da boliger og varmebehov er vidt forskellige.

I vores prisberegner kan du omregne dit nuværende varmeforbrug til fjernvarmeforbrug i MWh. Det er den bedste måde at beregne dit forventede fjernvarmeforbrug på.

Kontakt os gerne på telefonen, hvis du har brug for hjælp til prisberegneren.

Til en hurtig beregning kan man også vælge at bruge det såkaldte standardhus som tommelfingerregel. Et standardhus er et officielt myndighedsbegreb i varmesektoren, og defineres som et hus på 130 m² med 1980-isolering og et forbrug på 18,1 MWh. Det svarer til et forbrug på 0,14 MWh pr. m².

En anden tommelfingerregel, som vi bruger, er det gennemsnitlige forbrug hos vores nuværende forbrugere, som er på 0,11 MWh pr. m².

Hvis dit hus er 150 m², kan du således ud fra disse overslag forvente et årligt forbrug på mellem 16,5 MWh og 21 MWh afhængig af isolering og varmebehov.

Hvorfor er fjernvarmeregningen opdelt i en variabel del og en fast del?

Fjernvarmeselskaber er hvile-i-sig-selv selskaber. Det betyder, at vi kun opkræver indtægter svarende til de omkostninger, vi har. Vi må ikke budgettere med driftsoverskud.

Den variable del af din varmeregning, afhænger af dit forbrug og går til at betale vores variable omkostninger. Det vil sige brændsel og andre direkte produktionsafhængige omkostninger, som varierer i takt med, hvor stort varmeforbruget er hos forbrugerne.

Den faste del af din varmeregning afhænger af størrelsen på din bolig og går til at betale vores faste omkostninger. Det er fx afskrivninger på produktionsanlæg og ledningsnet, vedligeholdelse og lønninger til personale. De omkostninger har vi uanset, hvor stort varmeforbruget er hos forbrugerne.

Det faste bidrag er større i store huse end i små huse, da store huse trækker mere på vores produktions- og distributionskapacitet end mindre huse – svarende til at investeringen i alternativ varmekilde også er større i store huse end i små huse, fordi kapaciteten skal være større for at slå til på kolde vinterdage.

Vores omkostninger bliver naturligvis aldrig helt som budgetteret. Derfor vil der altid være en (mindre) overdækning eller underdækning, når året er gået, simpelthen fordi vi har opkrævet flere eller færre indtægter end de omkostninger, vi har realiseret. Sådanne over- og underdækninger indregnes i varmeprisen året efter og kommer derved retur til forbrugerne.

//